intro file

Witamy na stronie naszej kancelarii

Witryna została przygotowana w celach informacyjnych, aby zapoznać Państwa z godzinami pracy kancelarii komorniczej, umożliwić dotarcie do niezbędnych dokumentów i wniosków, które można pobrać bezpośrednio ze strony, a także poinformować o mających się odbyć licytacjach ruchomości oraz nieruchomości. Znajdą tu Państwo również informacje o obszarze działania kancelarii, numerze telefonu, rachunku bankowym oraz wszelkie niezbędne informację służące do kontaktu z nami.

Komornik Sądowy Adam Barański


Kancelaria Komornicza posiada dostęp do następujących systemów elektronicznych, które znacznie przyśpieszają prowadzone postępowanie egzekucyjne :

- ZUS PUE - Platforma Usług Elektronicznych- umożliwia dostęp online do danych zapisanych na kontach w ZUS celem szybkiego ustalenia m.in. pracodawcy dłużnika w toku prowadzonej egzekucji
- CBDKW - elektroniczny dostęp do bazy danych ksiąg wieczystych, dzięki któremu możemy natychmiast ustalić czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, a następnie prowadzić z niej egzekucję
- CEPiK 2.0 - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - umożliwia szybkie uzyskiwanie informacji na temat pojazdów zarejestrowanych na dłużnika
- OGNIVO - pozwala na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużników oraz ich skuteczne zajęcie
- PESEL-NET - Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań

ID KOMORNIKA W SYSTEMIE EPU: 1541

ADRES SKRZYNKI ePUAP: KS_Adam_Baranski

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adam Barański uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających przeciwko dłużnikom z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adam Barański Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności: – pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego – od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o pisemny kontakt z administratorem:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adam Barański 41-800 Zabrze, ul. Wolności 289/2

Licytacje nieruchomości

Data
Treść
Link
-
-
Szczegóły

Licytacje ruchomości

Data
Treść
Link
-
-
Szczegóły


Kontakt

Adam Barański

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Kancelaria Komornicza nr I w Zabrzu

Wolności 289/2, 41-800 Zabrze

telefon: 32 278 41 15

e-mail: zabrze4@komornikid.pl

www: komornik-baranski-zabrze.pl

Nr konta: Alior Bank SA Centrala 48249000050000453050242793

Kancelaria czynna w godzinach: 8:00-15:00,
Komornik przyjmuje strony we wtorki i czwartki: 9:00-12:00